COMPUTER ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿ ਹੈ, ALL ABOUT COMPUTER

CMPUTER KI HAI

ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਤੇ ਹੋਯੇ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਚੋ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ! ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕੱਮ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ !

WHat IS COMPUTER

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਹੈ ? WHAT IS OPERATING SYSTEM

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਖ ਤੋਰ ਤੇ ਸੋਫਟਵੇਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਰ ਦਾ ਮਿਸ਼੍ਰਣ ਯਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਮ ਕਰਦਾ ਹੈ !

ਮੁਖ ਤੋਰ ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਚੋ ਲਾਯੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸੋਫਟਵਾਰੇ ਹਨ
ਵਿੰਡੋਜ਼
ਇੰਡੋਰੇਡ
LINEX

OPERATING SYSTEM

ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਵਾਈਸ DEVICE ਕਿ ਹੈ ? WHAT IS COMPUTER DEVICE


ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰਾਹ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਕੱਮ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰ, ਮਾਊਸ, ਕੀਵਰਡ, ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ !

COMPUTER DEVICE

ਇਨਪੁੱਟ INPUT ਕਿ ਹੈ ? WHAT IS INPUT


ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਟਣ ਕੀਵਾਰ੍ਡ ਯਾ ਮਾਊਸ ਦਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ !

INPUT DEVICE

ਹਾਰਡਵੇਰ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? WHAT IS HARDWARE

ਹਾਰਡਵੇਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤਰਾਹ ਊਨਾ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਯਾ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ
ਮੋਦਰਬੋਡ
ਰੈਮ
ਰੋਮ
ਪ੍ਰਿੰਟਰ
ਮੋਨੀਟਰ
ਹਾਰਡਡਿਸ੍ਕ
ਸਪੀਕਰ
ਮਾਊਸ

HARDWARE

ਸੋਫਟਵੇਰ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ? WHAT IS SOFTWARE

ਸੋਫਟਵੇਰ ਅਸੀਂ ਊਨਾ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, MS ਆਫ਼ਿਸ ਸਾਰੇ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੋਫਟਵੇਰ ਹਨ !

SOFTWARE

ਇੰਪੁੱਟ INPUT ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ OUTPUT ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਮ ? INPUT OUTPUT DEVICES

  • ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਵੇਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
  • ਇਨਪੁੱਟ (INPUT) ਡਿਵਾਈਸ ਕਈ ਤਰਾਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ
  • ਕੀਵਰਡ
  • ਮਾਊਸ
  • ਜੋਇਸਟਿਕ
  • ਟੱਚ ਸਸਕਰੀਨ
  • ਆਉਟਪੁਟ (OUTPUT) ਡਿਵਾਈਸ ਸਾਨੂ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜਬਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ! ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਮੁਖ ਨਾ ਹਨ !
  • ਮੋਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ
  • ਸਪੀਕਰ
  • ਪ੍ਰਿੰਟਰ
INPUT AND OUTPUT DEVISE

ਰੈਮ ਅਤੇ ਰੋਮ ਕਿ ਹੈ ? WHAT IS RAM AND ROM

ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੋਮ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਨ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ !

RAM  random-access memory.

ਕੁਛ ਚੀਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾਈ ਭੁਲਦੇ ਜੋ ਜਾਂਦਾ TIME ਤਕ ਯਾਦ ਰੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ !

ROM Read Only Memory

RAM AND ROM

ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿ ਹੈ ? WHAT IS SUPER COMPUTER

ਸੂਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਕਾਰੀਤਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਾਰਬਨ ਨਾਨੋ-ਮੈਟਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਨੈਨੋਟਯੂਬਸ ਦਾ ਵਰਤਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਨਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤੱਕਤ ਦੇ ਕਾਰਕਾਰੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਤਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ, ਕਵਾਂਟਮ ਗਣਨਾ ਆਦਿ। ਇਹ ਵੈਦੇਸ਼ਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਜ਼ਨੈਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਬੀਆਈਓਸਟੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿ ਹੈ ? WHAT IS MINI COMPUTER

ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੰਜੋਗੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਸਤਾਂਤਰ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਠਸਾਲਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰਵਰ ਗਰਮ ਰਹਿਤ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਖ਼ਾਤਿਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਸਟੋਰ, ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕਾਰਕਾਰੀਤਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਤਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਸਤਾਂਤਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਲ, ਖਾਤੇ, ਪੋਸਟ, ਆਡਿਓ-ਵੀਡੀਓ ਸਿਸਟਮਾਂ ਆਦਿ।

ਸਰਵਰ ਕਿ ਹੈ ? WHAT IS SERVER

ਸਰਵਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਵਰ, ਫਾਇਲ ਸਰਵਰ ਆਦਿ। ਸਰਵਰ ਸਧਾਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੇਕਤਾ ਦੇ ਸੰਰਕਾਰੀ ਮਿਆਰਦਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਉਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਟੋਰੇਜ਼, ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਰੀਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖਾਤਾ ਨਿਰੀਕਸ਼ਣ, ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ਼, ਵਾਈਰਲੈਸ ਐਕਸੈਸ ਪੁਂਜਾਬੀਅਸ਼ ਆਦਿ।

ਸੋਫਟਵੇਰ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ?

COMPUTER KI HAI

ਸੋਫਟਵੇਰ ਅਸੀਂ ਊਨਾ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, MS ਆਫ਼ਿਸ ਸਾਰੇ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੋਫਟਵੇਰ ਹਨ !

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਹੈ ?

COMPUTER KI HAI

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਖ ਤੋਰ ਤੇ ਸੋਫਟਵੇਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਰ ਦਾ ਮਿਸ਼੍ਰਣ ਯਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿ ਹੈ ?

COMPUTER KI HAI

ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਤੇ ਹੋਯੇ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਚੋ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ! ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕਾਮ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ !


Leave a Comment