ਕੋਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ CODING KI HAI

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਡਿੰਗ CODING ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਵਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਕੂਲ ਚੋ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾ B.TECH, BCA ਤੋਂ ਪਲੇਸਮੇਂਟ ਦੀ ਤਇਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲਾਨਸਿੰਗ ਜਾ APP DEVELOPING ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ !

WHAT IS CODING


IDEAL PATH

WHAT TO LEARN

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂ ਕੋਡਿੰਗ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਬਣੌਣਾ ਛੋਹਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਅਲਗ ਕੋਡਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਦਾ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਫਟਵੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਛੋਹਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਅਲਗ ਕੋਡਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ !

BASIC

ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾ ਫੱਟ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਚੋਥੀ ਚੀਜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ PROJECT ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲਿਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ !

WHAT IS CODING

ਕੋਡਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੇ ਸੱਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੇਮ GAME ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੋਹੋਤ ਸਾਰੇ IDEA ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੇਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜਨੇਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜਨੇਸ ਬਣਾ ਲਾਈਏ ਜਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਛੋਹਂਦੇ ਹੋ ਕਿ APP ਜਾ ਗੇਮ ਬਣਦੀ ਕਿਦਾਂ ਹੈ !

CODING


ਇਨ੍ਹ ਵਿੱਚੋ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਛੋਹਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇ ਕਿ

FOR CODINGCODING LANGUAGE
PLACEMENT JAVA, C++
IOS APPS SWIFT
ANDROID APPS JAVA, KOTLIN
WEB SITEHTML, CSS, JAVASCRIPT, NODE, DJANGO, PHP
DATA SCIENCEPYTHIN, R, MATLAB
GAMES DEVELOPMENT JAVA, C#, GOLANG
SOFTWARE DEVELOPMENT JAVA, C#, GOLANG
CODING LANGUAGE


ਇਨ੍ਹ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚੋਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਲਈ ਇਕ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ! ਇਨ੍ਹ LANGUAGE ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਤਿਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਚ TIME ਅਤੇ ਮੇਹਨਤ ਦਾ ਪੋਣਾ ਬੋਹੋਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਚੀਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਖਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਲਗਨ ਗਿਆ !

LEARN BASICS CODING

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਵੇ ਇਨ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਝ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂਕਿ

  • VARIABLES
  • IF ELSE
  • LOOPS
  • ARRAYS

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹ ਚਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਿਖਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

PROGRAMMING LANGUAGE

MAKE CODING PROJECT

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤ੍ਰਾਹ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ SIMPLE ਜੇਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਜੇ SIMPLE ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਔਖੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕਿਉਂ SKHNA ਛੋਹਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਜਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂਕਿ

  • INTEREST
  • FOR HIGH PAYING JOB
  • ADAPT TO MARKET

ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਹੋਤ ਮੇਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਜਾਦਾ ਤਰ ਲੋਗ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾ ਚਾ ਚੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬੇਸਿਕ ਇਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤ੍ਰਾਹ ਸਿੱਖ ਲੌਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ !

ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ?

ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ !

ਕੋਡਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਆ ਔਖਾ ?

ਕੋਡਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਹੈ !

ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਹਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ !

Leave a Comment