ਮੁਗ਼ਲ ਕੌਣ ਸੀ ਇਨਾ ਦਾ ਇਹਸ ਕਿ ਏ Mugal History

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਮਿਲਦਾ ਮੁਗਲ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਕਿ ਇਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਮਾੜੇ ਸੀ ਦੱਸ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਹੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇ ਤੇ ਆਯਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਕੁਜਬੇਕੀ ਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 2600 ਕਿਲੋ ਮਿੱਤਰ ਦੂਰੋਂ ਬਾਬਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਵ ਰਾਖੀ ਸੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ
ਬਾਬਰ ਕੌਣ ਸੀ ?
ਬਾਬਰ ਮੰਗੋਲ ਤੋਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਗਲ

Leave a Comment