ਕਾਕਾ KAKA BIOGRAPHY IN PUNJABI | SONG | FAMILY | LYRICS

ਕਾਕਾ ਕੌਣ ਹੈ KAKA BIO

ਕਾਕਾ ਇਕ ਗਾਇਕ ਲਿਖੇਕ ਅਤੇ ਏਕ੍ਟਰ ਹਨ ! ਕਾਕਾ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਚੰਦੁ ਮਾਜਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ !
ਇਨ੍ਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਕ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਦਾ ਇਕ ਬਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ! ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣੌਣਾ ਚੋਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ !

ਜਨਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਚੰਦੁ ਮਾਜਰਾ ਪਟਿਆਲੇ
ਸਿਖਿਆ B TECH ਮਕੈਨੀਕਲ ਏੰਜਿਨਰਿੰਗ
ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾਸੂਰਮਾ
KAKA BIOGRAPHY
KAKA BIO IN PUNJABI

ਕਾਕੇ ਦੀ ਸਿਖਿਆ KAKA STUDY

ਕਾਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਖਿਆ B TECH ਮਕੈਨੀਕਲ ਏੰਜਿਨਰਿੰਗ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ! ਇਨ੍ਹ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਗੌਣ ਦਾ ਸ਼ੋਂਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ! ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਨ੍ਹ ਦਾ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ !

ਕਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰਵਾਤੀ ਜੀਵਨ KAKA STARTING LIFE

ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰਵਾਤ ਦੇ ਵਿਚ ਬੋਹੋਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਾ ਦਾ ਇਕ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਣਾ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ! ਇਸ ਲਈ ਕਾਕੇ ਨੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਇਨ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣੋਨ ਦਾ ਕੱਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇਕ ਚੌਂਦਿਗੜ ਦੀ ਕੋਮ੍ਪਨੀ ਚੋ ਕੱਮ ਲਗੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣੋਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਨ੍ਹ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25000 ਹਜਾਰ ਲੱਗੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੋਝ ਪੈਸੇ ਇਨ੍ਹ ਨੇ ਜੋਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੂਰਮਾ ! ਇਹ ਗਾਣਾ ਇਨਾ ਦਾ ਇਨਾ ਨਈ ਚਲਿਆ ਪਰ ਇਨਾ ਨੇ ਹਾਰ ਨਈ ਮੰਨੀ ਕਾਕੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸੋਂਗ ਕੇਹ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਬ ਨੇ ਬੋਹੋਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬੰਨ ਗਿਆ !

KAKA SONG

ਕਾਕੇ ਦੇ ਗਾਣੇ KAKA SONGS

  • ਕੇਹ ਲੈਣ ਦੇ
  • ਤੀਜੀ ਸੀਟ
  • ਲਿਬਾਸ
  • ਆਸ਼ਿਕ ਪੁਰਾਣਾ
  • ਟੇਮਪਰੇਰੀ ਪਿਆਰ

KAKA.COM

KAKA SONG

ਕਾਕਾ ਲੈਰਿਕਸ KAKA LYRICS

“ਦੱਸ ਕਿ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਾਂ
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਕੇਹ ਲੈਣ ਦੇ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਛੇੜੇ
ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਬਸ ਤੇਰੇ ਨੇਹੜੇ ਤੇਹੜੇ ਰੇਹ ਲੈਣ ਦੇ”

KAKA LYRICS

ਕਾਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ

ਕਾਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ !

ਕਾਕਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੇਹੜਾ ਹੈ

ਕਾਕਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੰਦੁ ਮਾਜਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ !

ਕਾਕਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋ ਹੋਇਆ

ਕਾਕਾ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਹੋਇਆ !

Leave a Comment