Education

ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ ਜਿਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਕਮ੍ਬਦੇ ਸੀ ਵੈਰੀ | NIDHAN SINGH 5 HTHA | SIKH HISTORY

ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਗੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਜੋਧੇ ਦੀ ਜਿਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ …

Read more