ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਹੈ ! ਇਹ ਭਾਰਤ 15   ਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਨ !
Biography, Education, Fashion, Health, Lifestyle, Motivation, Movies, News, Technology

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ NARENDRA MODI BIOGRAPHY

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ? NARENDRA MODI BIOGRAPHY ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਹੈ ! ਇਹ …

Read more